مشتری بانک ملت منطقه کرج به عنوان کارآفرین برتر در سطح کشور انتخاب و معرفی شد.