رییس سازمان مسکن و شهرسازی و دبیر شورای مسکن استان کرمانشاه از عملکرد بانک ملت در زمینه مسکن قدردانی کرد.