بانک ملت از لحاظ سهم درصد منابع در میان بانک های تجاری استان سمنان، در جایگاه نخست قرار گرفت.