عملکرد مطلوب دو شعبه بانک ملت در استان مازندران، ارتقای درجه آنها را به ارمغان آورد.