قائم مقام بانک مرکزی با ارسال لوح سپاسی، از مدیرعامل بانک ملت به دلیل تلاش در راستای ارتقای سطح علمی همایش بزرگ نظام بانکی قدردانی کرد.