مدیریت شعب بانک ملت استان خراسان شمالی تمامی جایگاه های سوخت این استان را به سامانه پرداخت الکترونیک مجهز کرد.