کارمند بانک ملت استان قزوین، موفق به فتح قله کالاپاتار هیمالیا در کشور نپال شد.