بانک ملت در مسابقات بدمینتون کارکنان بانک ها و بیمه های استان زنجان، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.