مسوولان دستگاه های اجرایی در منطقه کرج و استان سمنان، رضایت خود را از عملکرد بانک ملت در این مناطق اعلام کردند.