پایگاه شبانه روزی دستگاه های خودپرداز بانک ملت در شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی به صورت رسمی گشایش یافت.