یک باجه و یک قسمت خدمات ویژه بانک ملت در استان های اصفهان و هرمزگان به صورت رسمی به بهره برداری رسید.