بانک ملت به ازای هر لیتر پرداخت الکترونیک بهای سوخت از سوی دارندگان خودرو ، 20 ریال به حساب جایگاه داران واریز می کند.