بانک ملت استان خراسان رضوی با انعقاد توافقنامه با معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد و مرکز توسعه نوآوری و کارآفرینی دانشگاه تهران ، آموزش خدمات نوین بانکی به شهروندان مشهدی را در دستور کار قرار داد.