همزمان با شروع فصل برداشت گندم در استان های سمنان و مازندران ، خرید نقدی این محصول استراتژیک از کشاورزان استان های یادشده آغاز شد.