بانک ملت استان ایلام ، در اردیبهشت ماه سال جاری ،بیش از 245 میلیارد ریال وجه خرید گندم را به حساب کشاورزان استان واریز کرد.