عملکرد بانک ملت در استان های مختلف کشور مورد قدردانی مسوولان اجرایی این استان ها قرار گرفت.