عضو هیات مدیره بانک ملت اعلام کرد: بررسی ، تجزیه و تحلیل ذینفع واحد و مصادیق آن ، تدوین دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی و استقرار کاردان حقوقی و کارشناس اعتباری در شعب ممتاز از جمله امور اعتباری در دست اقدام در بانک ملت است.