مدیریت های شعب بانک ملت سراسر کشور ، خدمات نوین بانکی را به مشتریان بزرگ معرفی کردند.