بانک ملت در نخستین جشنواره شهر الکترونیک استان گلستان به صورت فعال حضور پیدا کرد.