با اعلام 100 شرکت برتر سال 1387 از سوی سازمان مدیریت صنعتی ایران ، بانک ملت در زمره 10 شرکت برتر کشور از لحاظ میزان فروش قرار گرفت.