شعبه جدید بانک ملت در منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم ارایه خدمات بانکی به مشتریان را آغاز کرد.