مدیریت شعب بانک ملت استان بوشهر در نخستین نمایشگاه تخصصی نفت ، گاز و پتروشیمی این استان به صورت فعال حضور پیدا کرد.