بانک ملت در راستای پاسخگویی بیشتر به مشتریان در ماه پایانی سال ، ساعت کار باجه های عصر شعب را از ابتدای اسفندماه افزایش داد.