بانک ملت 50 دستگاه پژو 407 را به فهرست جوایز اعطایی به پذیرندگان پایانه های فروشگاهی در جشنواره خرید نوروزی اضافه کرد.