با اجرای طرح"سپرده موج در بانک ملت"، دارندگان سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله ، در سررسید 133 درصد سود دریافت می کنند.