با استقبال صورت گرفته از سوی اصناف ، تاکنون بیش از یک میلیون و 215 هزار ملت کارت اصناف در بانک ملت صادر شده است.