شعب بانک ملت در سراسر کشور تا پایان دی ماه بیش از یک میلیون و 210 هزار فقره ملت کارت اصناف صادر کردند.