مدیریت های شعب بانک ملت در استان های کرمان ، خراسان رضوی ، خوزستان و منطقه سه تهران، حساب های خود را به سامانه متمرکز انتقال دادند.