مدیریت های شعب بانک ملت در استان قزوین و منطقه کرج ، باجه های جدیدی را در این مناطق دایر کردند.