تعداد جایگاه های سوخت مجهز به سامانه پرداخت الکترونیک بهای سوخت در استان های ادبیل و سیستان و بلوچستان افزایش یافت.