مدیران شرکت های صنعتی هشتگرد و سیمین دشت با خدمات نوین و الکترونیک بانک ملت آشنا شدند.