با مشارکت و حمایت مالی بانک ملت ، مجهزترین مجموعه ورزشی سالنی در استان کرمان به بهره برداری رسید.