باجه خدمات ویژه بانک ملت در ساختمان شماره دو مجمع امور صنفی کرمانشاه ، به صورت رسمی افتتاح شد.