کارکنان بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه به عنوان بزرگ ترین بیمارستان غرب کشور ، با خدمات و محصولات نوین بانک ملت آشنا شدند.