سامانه پرداخت الکترونیک بهای سوخت در جایگاه های سوختگیری شهر اراک در استان مرکزی، شهرستان های تابعه استان گلستان و استان همدان ، به بهره برداری رسید.