کارخانه تولید شمش آلومینیوم آمیژان و هاردنربا در استان کرمان با مشارکت و حمایت بانک ملت به بهره برداری رسید.