تعداد دستگاههای خود پرداز در شعب بانک ملت تا پایان اردیبهشت ماه به 1300 دستگاه می رسد.