با افزایش خودپردازها به 1026 دستگاه، بانک ملت 5 برابر بالاتر از استاندارد بانک مرکزی قرار گرفت.