بانک ملت با دایر کردن غرفه ، معرفی خدمات خود ، اطلاع رسانی در زمینه فعالیت های بانکی و ارسال مقاله ، حضور فعالی در همایش اقتصاد ایران در گام نهم خواهد داشت .