رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اجرای طرح خرید نقدی گندم کشاورزان از سوی بانک ملت را کامل، موفق و به دور از هرگونه مشکلی ذکر کرد.