بانک ملت و دانشگاه پیام نور در راستای ارتقای سطح همکاری و مشارکت متقابل در سراسر کشور ، تفاهمنامه ای را امضا کردند.