تجلیل مدیریت بانک ملت از مقام شامخ شهید محمد جواد حسنی