طرح امتیاز دهی به سپرده های کوتاه مدت تحت عنوان"اقتصاد خانواده" از اوایل آذرماه در بانک ملت عملیاتی می شود.