معاون امور بانک ، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی از بانک ملت به عنوان بانک پیشتاز ، موفق و سربلند نام برد و گفت: این بانک در سال گذشته بسیاری از بارهایی را که بر زمین مانده بود بلند کرد و به مقصد رساند.