بانک ملت در راستای گسترش خدمات بانکداری متمرکز و ایجاد تنوع در سبد محصولات خدمات الکترونیک به ویژه در زمینه کارت های بانکی ، نوع جدید کارت های خود با عنوان"ملت کارت متمرکز"را به مشتریان عرضه کرد.