گروهی از ورزشکاران و کارمندان بانک ملت استان همدان ، قله الوند در این استان را فتح کردند.