مدیرعامل بانک ملت با بیان این نکته که این بانک ، امکانات خوبی هم از لحاظ منابع داخلی و هم از نظر استفاده از موجودی ذخیره ارزی در اختیار دارد ، اظهار داشت:بانک ملت آمادگی دارد تادرتولید به ویژه در بخش صنایع تبدیلی ، منابع مالی مورد نیاز تولیدکنندگان را از محل حساب ذخیره ارزی تامین کند.