سفیر ارمنستان با حضور در بانک ملت شعبه چهارراه ولی عصر ، نخستین حساب بانکی این سفارت را در ایران افتتاح کرد.