بانک ملت استان فارس به عنوان برترین پرداخت کننده وجوه گندم خریداری شده از کشاورزان تا اواخر نیمه اول تیرماه معرفی شد.