مدیرعامل بانک ملت ، هزینه سنگین پیاده سازی ، نبود بسترهای مناسب فرهنگی ، شفاف نبودن قوانین موجود و منطبق نبودن ابزارهای موجود پولی و بانکی ایران با جهان را از محدودیت های موجود در مسیر توسعه در کشور عنوان کرد.